Sakramenty - parafia bałoszyce

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Bałoszycach
Przejdź do treści

Menu główne:

Sakramenty

Chrzest
Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia.
Chrzest należy zgłosić w kancelarii na 2 tygodnie przed ustalonym terminem. W przypadku chrztu dzieci spoza parafii Świętej Rodziny wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.
Akt chrztu spisuje się w kancelarii w ciągu tygodnia poprzedzającego ustalony wcześniej dzień. Należy przy tym okazać odpis aktu urodzenia z USC.
Rodzice i chrzestni mają obowiązek przygotować się duchowo do chrztu dziecka poprzez:
- uczestnictwo w katechezie
- sakrament pokuty i pojednania.
Rodzicami chrzestnymi mogą być katolicy, żyjący zgodnie z wyznawaną wiarą, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Jeżeli pochodzą z innej parafii, muszą okazać stosowne zaświadczenie od swojego proboszcza że są praktykującymi katolikami.
Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą piastować osoby:
- niepraktykujące,
- pozostające w niesakramentalnym związku małżeńskim,
- uczniowie objęci obowiązkiem katechezy a nie uczestniczący w niej.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony.
Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.


Małżeństwo
Informacje dla narzeczonych

Termin ślubu należy zarezerwować odpowiednio wcześniej. Narzeczeni, którzy zamówili datę ślubu i godzinę w naszym kościele, a z różnych powodów rezygnują, są proszeni o niezwłocznie powiadomienie kancelarii parafialnej o tej decyzji.

Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania potrzebnych dokumentów.

Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:
- dowód osobisty,
- aktualne świadectwo chrztu (wystawione nie wcześniej niż przed 6 miesiącami),
- świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu),
- świadectwo religii z ostatniej klasy,
- w przypadku wdowców: akt zgonu poprzedniego małżonka.
-osoby rozwiedzione cywilnie przedkładają wyrok rozwodowy, lub unieważniający związek cywilny.

Jeśli jedno z narzeczonych pochodzi z innej parafii, osoba ta powinna przedstawić własnemu proboszczowi pisemną prośbę o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych, sporządzoną w tutejszej kancelarii, a następnie dostarczyć potwierdzenie ich wygłoszenia.

Małżeństwo można ważnie zawrzeć tylko we własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu na terenie innej parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. licencja), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do tego sakramentu.

W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu małżeństwa i przedstawiają niezbędne dokumenty.
Pogrzeb
Wszystkie sakramenty mają na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza nas do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: „Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie” [por. KKK 1680].
Pogrzeb chrześcijański jest liturgią, która powinna odzwierciedlać rzeczywistą więź zmarłego z Kościołem oraz wyrażać i umacniać wiarę zgromadzonej wspólnoty w życie wieczne.
Bliscy zmarłego zgłaszają się do kancelarii parafialnej i przedstawiają odpis aktu zgonu z USC oraz informację o przyjętych przed śmiercią sakramentach.
Jeżeli zmarły mieszkał w innej parafii, należy przedstawić pisemną informację o zmarłym wystawioną przez miejscowego proboszcza.
Zachęcam usilnie bliskich i przyjaciół zmarłego, aby - będąc w stanie łaski uświęcającej - przyjęli podczas Mszy pogrzebowej Komunię świętą, która jest najcenniejszym darem dla zmarłego.
Zachęcam także do zatroszczenia się o stałą modlitwę wspólnoty parafialnej w intencji swoich bliskich zmarłych poprzez ofiarowanie w ich intencji Mszy św. (zwłaszcza w 30 dzień po śmierci, w rocznicę śmierci, w dzień imienin) oraz modlitwy różańcowej podczas listopadowych „wypominków”.
Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy za życia świadomie i jawnie zerwali łączność z Kościołem i zmarli, uparcie odmawiając sakramentalnego pojednania z Bogiem.
Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego